Feber&Värk Barn oral lösning

Feber&Värk Barn oral lösning

Mat.se

Alvedon 24 mg/ml oral lösning innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Ger smärtlindrande effekt inom 30 minuter. Alvedon oral lösning smakar skogsbär, är sockerfri och passar barn från 5 kg (från ca 3 månader). Lösningen doseras enkelt efter kroppsvikt med den medföljande doseringssprutan. Alvedon oral lösning kan användas av personer med känslig mage och personer med ökad blödningsbenägenhet. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om inte läkaren förskrivit annat...Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker..Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada...Förvaras utom syn-och räckhåll för barn och ungdomar. Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

49.95 kr

Liknande produkter