orala droppar

orala droppar

Mat.se

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.. .Endast korttidsbehandling. . .Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler). ..En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar...Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig...Förvaring: Vid högst 25 grader C. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn...Rekommenderas inte till gravida, ammande eller barn under 12 år. Ska inte ges till barn under 1 år.

65.50 kr

Liknande produkter